fbpx

Category Archives

Posts in სიახლეები category.

სიახლე

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 27 აგვისტოს ბრძანება N 195/04-ის თანახმად სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან კაპიტალი“ იღებს ვალდებულებას გადასცეს მის ბაზაში არსებული კლიენტების საკრედიტო ინფორმაცია
საქართველოს საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს.

სამუშაო საათებია

კომპანია ჯორჯიან კაპიტალის სამუშაო საათებია
ორშაბათი – პარასკევი – 10:00 – 19:00
შაბათი – 11:00 – 14:00

მომხმარებელთა პრეტენზიის წარდგენის პროცედურა

ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენს მომხმარებელზე!
მომხმარებელთა პრეტენზიის წარდგენის პროცედურის და ფორმის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ აღნიშნული ბმულების მეშვეობით:

The meeting will be held on Monday, when 200-125 Practice Exam PDF more than 10,000 guests 200-125 Cert-Guide 200-125 Practice Exam PDF will gather in New York. Tami Joan stared at the billboard - black, white and yellow, all smiling and waved. However, this painting seems to be something not quite right. The proportions and color of the characters are ignored, and each face looks 300-115 Exam the same pale. CISSP-ISSEP Test Prep Tami Joan murmured Dead. They are galloping along the wide 1Z0-233 Braindump freeway. Under the lights, the road reflects a disturbing yellow light. They passed the old Navys naval port 300-115 Exam and again passed the Brooklyn Ferry Terminal. John finally stopped talking, pulled out a calculator from Texas Instruments, and started ticking some 200-125 Practice Exam PDF numbers. Tami Joan leaned back on the back of the chair looking out over foggy sidewalks and gloomy faces of those who sat on 200-125 Practice Exam PDF the brownstone porch overlooking the highway. In the heat, they seem to be in a 200-125 Cert-Guide semi-lethargic state. Taxi is also very hot. Tami Joan reaches 1Z0-233 Braindump for the window button and 200-125 Cert-Guide wants to 200-125 Practice Exam PDF lower the window a little. The window did not respond, but she did not feel surprised. She reached out across John and went to the 200-125 Cert-Guide other side of the window, but he was over there too. At this moment she noticed that the door locks on both sides 200-125 Practice Exam PDF had disappeared. Not even the door. She groping at the door with her hand to find the remnants of the broken door handle. Nothing at all - as if someone CISSP-ISSEP Test Prep had sawn it with a hacksaw. What happened John asked. Well, this car door 300-115 Exam how do we open it Just as John looked around the door, the 300-115 Exam logo for the Midtown Tunnel 1Z0-233 Braindump flashed past. Hi John tapped 200-125 Cert-Guide the partition. You forgot to bend, where are 200-125 Cert-Guide you going Maybe he wants to go to the Queensboro Bridge, Tameng conjectured. Although 200-125 Practice Exam PDF the road to go 300-115 Exam the bridge more distant, but can escape the tunnel toll station. 200-125 Practice Exam PDF 1Z0-233 Braindump She sat forward and beat 200-125 Cert-Guide the plexiglass with the ring on her hand. Do you want 300-115 Exam to 1Z0-233 Braindump go that bridge The driver ignored them. Hi Not long after, they passed through the entrance 200-125 Practice Exam PDF to the Queensboro Bridge again. Damn John shouted. Where are you going to bring us Harlem I bet he is going to take us to Harlem. Tami Joan looks out the window. A car is moving forward with them and slowly over them. She patted the window. Help She shouts, Help The drivers car glanced at her inadvertently, 300-115 Exam 1Z0-233 Braindump then glanced, CISSP-ISSEP Test Prep frowned. He slowed down and followed behind them. But then suddenly a 1Z0-233 Braindump taxi abrupt, down the exit ramp down the highway, into Queens. Taxis turn into an alley, galloping over an CISSP-ISSEP Test Prep abandoned warehouse district, at a speed of at least 60 miles. What do you want to do Tamijong tapped 200-125 Practice Exam PDF the partition. Open slow Where is this Oh, God No John murmured, Look The driver 200-125 Practice Exam PDF did not know when to wear a ski 300-115 Exam boot. What do you want Shouted Tarim Joan. Do you want money We give you money. The man on the front 1Z0-233 Braindump seat 1Z0-233 Braindump remained silent. CISSP-ISSEP Test Prep Tami Joan opened the bag and removed her black laptop. She leaned back to 300-115 Exam the side of the window and hit CISSP-ISSEP Test Prep the window hard with a laptop corner. The huge noise seemed to have shocked the driver on the front 300-115 Exam seat, but the windowpane was fine. Taxi suddenly biased, almost hit the brick wall of the 200-125 Cert-Guide roadside buildings. 1Z0-233 Braindump Give you CISSP-ISSEP Test Prep CISSP-ISSEP Test Prep money How much I can give you a lot of money John cried angrily, tears flowing down his obese cheeks. Tami Joan again smashed the window with the computer. The screen of the computer flew out of the huge impact 200-125 Cert-Guide force, but the windows were still intact. She tried again, the computers fuselage cracked, falling CISSP-ISSEP Test Prep from her hand. Europe, Mom Both of them were suddenly thrown violently forward. Taxi stopped abruptly in a dark alley. Driver drilled out of the car, holding a pistol in his hand. Please, please She begged. The 1Z0-233 Braindump driver walked 200-125 Practice Exam PDF to the back half of the taxi, bent over and looked through the 200-125 Cert-Guide dirty glass to the CISSP-ISSEP Test Prep back seat. Shakes finally remembered the first of the police officers 300-115 Exam arriving at the scene 1Z0-233 Braindump 1Z0-233 Braindump to adapt to the fourth rule P is to protect the scene of the murder. Angry horn started flooding the air in the early morning misty, quickly mixed into the drivers roar angry. A moment later, she 300-115 Exam heard sharp sirens also joined the dissonant noise, and the first police car arrived. Forty minutes later, 300-115 Exam the scene was already packed with uniformed police and 300-115 Exam criminal detectives, more 200-125 Practice Exam PDF than the usual number of murders in Hells Kitchen the famous crime zone in New Yorks West End A lot of. In view of the shocking death of the victim, sending 1Z0-233 Braindump so 200-125 Practice Exam PDF many people does not seem excessive. However, Shakesi heard from other police officers that this was a big case and a media concern - the deceased was one of a group of travelers arriving at JFK last night and they made a taxi into the city, But never got home. CNN is reporting CISSP-ISSEP Test Prep on the spot, the uniformed police officer 200-125 Cert-Guide whispered to her. So when Emilia Shakesh saw the handsome Vince Piriti, the head of the Criminal Investigation and Resource Scheduling Team climbed to the top of the embankment overlooking the crime scene and stopped to beat him from time to time It is not particularly surprising when it comes to the dust on suits of thousands of dollars. 200-125 Cert-Guide However, CISSP-ISSEP Test Prep she was surprised. Piriti actually noticed 300-115 Exam her, and waving 200-125 Cert-Guide her CISSP-ISSEP Test Prep past. He smoothed a little in his 300-115 Exam shaven clean face. She thought she would probably be applauded for the extraordinary 200-125 Cert-Guide performance of todays unruffled. Well done, saved the fingerprint on the iron ladder Maybe it will give her CISSP-ISSEP Test Prep a little reward. The last hour 1Z0-233 Braindump on duty 200-125 Cert-Guide on the last day. She will leave with glorious 200-125 Cert-Guide glory. He looked up and down CISSP-ISSEP Test Prep at her. Policewoman, you are not a novice, right I think I will not mistake. Im sorry, sir Youre not a newbie, CISSP-ISSEP Test Prep Im sure. Strictly speaking, she 200-125 Practice Exam PDF can not be considered. Although she entered 1Z0-233 Braindump the police only a short period of three years, unlike her other police at this age, most have nine to ten years of seniority. Before entering the police academy, Shakesi had been in society for several years. I do not understand what youre trying to ask. 200-125 Practice Exam PDF He seemed annoyed and the smile on his face disappeared. Are you the first policeman to arrive at the scene Yes, sir.